Kóstoltatás

Játékszabályzat

 

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE:

 

A játék elnevezése: “SZIN Nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). 

A Játék szervezője:

 

Cégnév: AUMAXUM Kft.

Székhely: 6772 Deszk, László tanya 1.

Cégjegyzékszám: 06-09-009997

Adószám: 13532729-2-06

 

továbbiakban: Szervező.

 

A Játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) a játék időtartama alatt „Követés”, “Tag” és “Kedvelés” kapcsolatot alakít ki a Játék résztvevőivel a Gong Pálinka (gongpalinka) elnevezésű Facebook oldalán keresztül.

 

A játékban a Gong Pálinka hivatalos kóstolópontján átvett sorsjegy által részt vesz a játékban. A sorsjegyek között véletlenszerű húzással kiválasztott Játékosok között kerül kisorsolásra a nyeremény. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

 

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy.

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel beleegyezik, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízottjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli és egyéb hozzátartozói.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

 

A jelen szabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a közösségi oldalain. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA ÉS MENETE:A Játék 2022. 07. 19 napján kezdődik, és 2022. 08. 15. éjfélig tart.

 

A Játékon történő részvétel érdekében a Játékos a Gong Pálinka Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték posztban lévő feltételek teljesítésével és a Gong Stationben átvett sorsjegy segítségével regisztrál.

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

 

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

2. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

 

A játékban való részvételhez a Játékos 5.000.- forint vagy 10.000.- forint értékben történő helyben fogyasztás után egy sorsjegyet kap, amivel részt vehet a sorsoláson. 

A sorsjegy a vásárlást követően fizetéskor vehető át. Minden sorsjegy csak nyugta ellenében érvényes.


3. NYEREMÉNY:

 

A nyeremények az alábbiak:

 

5.000.- forint vagy azt meghaladó fogyasztás esetén:

1 db páros belépő a Szegedi Ifjúsági napok fesztiválra 2022.08.25. napra

1 db páros belépő a Szegedi Ifjúsági napok fesztiválra 2022.08.26. napra

1 db páros belépő a Szegedi Ifjúsági napok fesztiválra 2022.08.27. napra

 

10.000.- forint vagy azt meghaladó fogyasztás esetén:

2 db bérlet belépő a Szegedi Ifjúsági napok fesztiválra 2022.08.24.- 08.27. napra

 

IV. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

 

Sorsolás időpontja 2022. 08. 16., kedd.

A nyertes Játékosok a sorsolást követően a Gong Pálinka Facebook oldalon keresztül üzenetben felveszik a Szervezővel a kapcsolatot.

 

Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult.

 

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és másra át nem ruházhatóak.

 

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.

 

A sorsolás a játékba került sorsjegyek közül vak húzással történik, a sorsolás videó felvétellel rögzítésre és szükség esetén megosztásra kerül.  A Nyertesek a Gong Pálinka Facebook oldalán lesznek kihirdetve.

 

V. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

 

 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyeremény 2022.08.23.-ig vehető át, amennyiben addig az időpontig a nyertes nem jelentkezik, a nyeremény másnap újrasorsolásra kerül.  1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

 

A Szervező felelős a következő feladatok teljesítéséért:

 

  •           Nyertes kiértesítések, nyeremény sorsolásának lebonyolítása
  •           Játékosokkal való kapcsolattartás
  •           Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése
  •           Nyeremények eljuttatása a nyerteshez

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


2. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

 

2.1 Tájékoztatás

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

 

Az Adatkezelő általános adatvédelmi tájékoztatója (https://www.gongpalinka.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy) és a jelen szabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen fejezetben foglaltak irányadóak.

 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

A Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a kapott információkat.

 

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

 

A nyertes Játékos nyereményét a Gong Pálinka által működtetett Gong Station kóstoló ponton, nyitvatartási időben veheti át. (Szeged, Oroszlán utca 1.)

A nyertes Játékosnak átvételkor az átvételt elismerő nyilatkozatot kell aláírnia, az alábbi személyes adatokat kell megadni:

 

  • vezeték- és keresztnév,
  • e-mail cím,
  • telefonszám,
  • postai cím (irányítószám, település, utca, házszám)

 

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

2.2 KIZÁRÁS

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

VI.VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

Deszk, 2022. július 18.

sixpayment